De 12 speerpunten


‘Tijd voor een doorbraak in de Nederlandse politiek’

Inleiding

Nederland is klaar met het wegkijken van links bij integratie- en immigratie problemen; Nederland wil vaste banen in plaats van de losse baantjes en flexcontracten die rechts bepleit; Nederland is het discrimineren van hardwerkende nieuwkomers meer dan zat; Nederland heeft genoeg van het buitensluiten van de burger, zelfs na referenda, door de gevestigde politiek.

Het is tijd voor een doorbraak in de Nederlandse politiek. Tijd voor een partij die economisch sociaal is, de menselijke maat centraal stelt en grenzen stelt aan immigratie, illegaliteit en de inbreuk op onze normen en waarden. Dat brengen we samen in een programma en een partij die wij vandaag presenteren met de naam: ‘NIEUWE WEGEN’.

Op de inzet van Jacques Monasch voor het kandidaat-lijstrekkerschap bij de PvdA en de interviews in de dagen erna kwamen talloze positieve reacties. Reacties van links tot rechts, van twijfelende en afgehaakte kiezers van oa. SP, PvdA, VVD, 50Plus, PVV en van zwevende kiezers. Jong en oud, allochtoon en autochtoon. ‘Eindelijk, het verhaal dat de politiek is vergeten’, zo schreef een afgehaakte kiezer.

Na het lezen van die reacties en talloze gesprekken werd één ding duidelijk: ‘Het is tijd voor een doorbraak in de Nederlandse politiek. Het is tijd voor Nieuwe Wegen. Een beetje veranderen werkt niet meer. De politiek moet fundamenteel veranderen, zowel de inhoud als de vorm’, aldus Tweede Kamerlid Jacques Monasch. 

We geven gehoor aan al die mensen die willen werken aan die doorbraak. We slaan nieuwe wegen in met een sociaal hart en gezond verstand. Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen, op weg naar een doorbraak in de Nederlandse politiek. Dit is de visie van ‘NIEUWE WEGEN’:

"We willen leven in een land met een sociale economie, waar de menselijke maat centraal staat en dat grenzen stelt aan immigratie en illegaliteit en optreedt tegen de inbreuk van onze normen en waarden."

Op basis van deze visie doen we in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voorstellen op 12 terreinen die leidend zijn voor Nieuwe Wegen. Een paar voorbeelden. We verbieden de lange arm van buitenlandse regeringen in Nederland. Syriegangers komen Nederland niet meer in. We stellen ‘Liefde, gezelligheid en lekker eten’ centraal in de kleinschalige ouderenzorg. Er komt een aanvalsplan tegen laaggeletterdheid. Tandheelkundige zorg keert terug in het basispakket. Er komt een nieuw Europees verdrag. Geen aparte belastingconstructies voor oa. Apple en Starbucks meer. Economische immigratie gaat aan banden. Het midden- en kleinbedrijf staat centraal in het toekomstige arbeidsmarktbeleid. Er komen bindende referenda. Grootschalige leerfabrieken breken we af. Beter minder asielzoekers goed opvangen, dan teveel aan hun lot en in de bijstand overlaten in kwetsbare wijken.

Meer informatie over onze plannen en de toekomstige organisatie van de beweging leest u in het bijgesloten document. NIEUWE WEGEN – De doorbraak in 12 speerpunten. 

NIEUWE WEGEN – De doorbraak in 12 speerpunten

Met een sociaal hart en gezond verstand

1. Integratie betekent hier meedoen

De lange arm van buitenlandse regeringen door de aanwezigheid in moskees of financiering van salafistische organisaties in Nederland wordt verboden. Niet mannen of hun geloof, maar vrouwen bepalen zelf hoe zij hun leven inrichten. Discriminatie wordt overal bestreden. Syriegangers worden niet meer toegelaten in Nederland – weg is weg.

2. Liefde, gezelligheid en lekker eten centraal in de ouderenzorg

Er komen twee verpleegkundigen/verzorgers per groep van 8 ouderen in een verpleeghuis. Grote zorgorganisaties worden ontmanteld. Kleinschaligheid, aandacht en professionals in de zorg staat centraal. Er komen zorginterventieteams in verpleeghuizen waar de zorg voor ouderen onvoldoende is. Daar wordt het management onder curatele gesteld. Ook hier staat de menselijke maat voorop.

3. Er komt een nieuw Europees verdrag

Europa als politiek project is mislukt. Verder doormodderen ondermijnt Europa meer en meer. Landen werken voortaan samen in plaats van te worden onderworpen aan de macht van Brussel. De Europese Commissie wordt een ambtelijk apparaat. Het Europees Parlement bestaat voortaan uit nationale volksvertegenwoordigers die een aantal keer per jaar bij elkaar komen. Er komt een nieuwe start voor een andere Europese samenwerking tussen gelijkgestemde landen.

4. Handelsakkoorden en verdragen worden herzien

De bevoordeling van grote bedrijven als Starbucks en Apple via belastingconstructies en Europese aanbestedingswetten wordt beëindigd. Handelsakkoorden die onze arbeidsmarkt ondermijnen worden opengebroken. Economische immigratie dat ten koste gaat van werkgelegenheid danwel van fatsoenlijk loon en werk, houden we tegen. Het klimaatakkoord van Parijs is uitgangspunt voor ons milieubeleid. Rechtstreekse steun met OS gelden aan corrupte regimes wordt beëindigd indien staten en hun machthebbers niet bereid zijn hun land goed, behoorlijk en democratisch te besturen.

5. Het midden- en kleinbedrijf is de spil en banenmotor van de Nederlands economie

Er komt een nieuw sociaal akkoord waarbij alle arbeidsmarkt wetgeving MKB proof wordt. Wetten als DBA, WWZ, transitievergoeding, loondoorbetaling bij ziekte worden opnieuw getoetst. Vaste contracten zijn de norm, daaromheen een ‘flexibele schil’ waar nodig. ZZP’ers krijgen de ruimte, tenzij het ZZP’schap misbruikt wordt door werkgevers. Iedereen moet na 45 jaar werken met pensioen kunnen gaan.

De overheid investeert de komende jaren fors extra in regionale infrastructuur als wegen, spoorlijnen, sluizen, waterwegen en energiezuinige woningen. Daarbij worden de aanbestedingen gericht op het MKB.

6. Anonieme leerfabrieken worden afgebroken.

Het beroepsonderwijs wordt weer dicht bij jongeren en samen met bedrijven georganiseerd en vervangt grootschalige ver weggelegen ROC’s. Klassen in het voortgezet onderwijs worden niet groter dan 24 tot max. 26 leerlingen. De menselijke maat keert terug in het onderwijs. De afstand tussen jeugdzorg en onderwijs is te groot. Jeugdzorg moet de leerkracht met specialistische hulp beter ondersteunen.

7. Strijd tegen mensenhandelaren. Asielaanvraag via de UNHCR vluchtelingenkampen.

Beter minder asielzoekers goed opvangen, dan teveel aan hun lot en in de bijstand overlaten in kwetsbare wijken. Vluchtelingen op de vlucht voor oorlog en geweld vangen we op via de vluchtelingenkampen van de UNHCR. Een generaal pardon wordt uitgesloten. Mensenhandelaren schakelen we desnoods met geweld uit.

Echte vluchtelingen worden toegelaten nadat ze artikel 1 van de Grondwet hebben onderschreven. Vluchtelingen die toegelaten worden, worden ook echt geholpen en niet langer aan hun lot overgelaten; daar gaan we omheen staan, bieden we goed onderwijs en zo snel mogelijk werk. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) komt onder directe politieke aansturing. Voorzieningen en werkgelegenheid voor lokale opvang van asielzoekers moet in de desbetreffende gemeente ingekocht en ingehuurd worden.

8. Van bijstand naar werkstand

Meedoen via een baan of een opleiding gericht op werk is ons devies. We zetten uitkeringsgeld in voor nuttige banen. Thuiszitten en bureaucratische rompslomp leidt tot niets, aan het werk voor jezelf en de samenleving is voor iedereen het beste. De anonieme begeleiding van werkzoekenden via het UWV en de doorgedraaide industrie van re-integratie bedrijfjes gaat op de schop. De menselijke maat, ook in de begeleiding naar een baan, staat centraal.

9. Zorg moet betaalbaar en toegankelijk worden

Het eigen risico in de zorg verdwijnt. De miljardenreserves van de verzekeraars worden afgeroomd. Tandheelkundige zorg keert terug in het basispakket. We financieren dat door het niet meer vergoeden van de 1366 overbodige handelingen in de medische zorg. We steunen verder onderzoek naar de noodzaak van een Nationaal Zorgfonds.

10. Ongelijkheid in het onderwijs bestrijden, cultuur voor iedereen bevorderen

We trekken alles uit de kast voor een groot aanvalsplan tegen de laaggeletterdheid van ruim 2 miljoen mensen in Nederland. Wie niet of slecht kan lezen, kan niet meedoen en meekomen. Zo’n samenleving willen wij niet. De schoolkosten voor ouders worden aan een wettelijk maximum gebonden. We investeren in muziekonderwijs en cultuur, dat verrijkt en versterkt ons. We zorgen voor een betere spreiding van het cultuuraanbod door het hele land in plaats van alles in de Randstad.

11. Er worden regelmatig bindende referenda gehouden

Referenda leiden tot betrokkenheid, debat en het luisteren naar deskundigheid in een democratische samenleving. Die moeten daarom regelmatig georganiseerd worden. Burgemeesters worden voortaan rechtsreeks gekozen. We staan een ‘vijfsterren-overheid’ voor die topservice en dienstverlening aan haar burgers verleent. Ook hier, de menselijke maat centraal.

12. Trots op Justitie en Defensie

Na het fiasco van de nationale politie, de chaos op het ministerie van Justitie en het uitgeklede defensieapparaat moet er de komende jaren weer met overtuiging leiding worden gegeven aan de binnenlandse veiligheid en de verdediging van ons land. We stellen de grootschalige nationale politie ter discussie. Langlopende militaire interventies zijn ongewenst. Militaire missies buiten het NAVO grondgebied beperken

zich tot korte interventies vanuit de lucht. Training op de grond op grote afstand van een oorlogsgebied steunen we.

 

Op weg naar de verkiezingen met een nieuwe beweging: Stel de vraag!

We vertrouwen op de deskundigheid in de samenleving, een ‘open-source’, die permanent ruimte geeft aan nieuwe ontwikkelingen en met elkaar streeft naar de beste oplossingen op basis van onze 12 speerpunten voor de doorbraak.

Dat begint door telkens de vraag te stellen: Wat vind jij!? Stel de vraag! Geef elkaar de verantwoordelijkheid om mee te denken en te zoeken naar de beste oplossingen. Daar is ook onze online media volledig op ingericht.

Het onderscheid tussen leden en niet-leden zoals bij traditionele oude partijen bestaat bij NIEUWE WEGEN niet meer. We zullen de komende weken vanuit onze analyse en bovenstaande uitgangspunten het programma samen verder ontwikkelen en vorm geven. Dus niet in de achterkamertjes en niet door lobbyisten of oud-politici. We vragen mensen een bijdrage op thema’s te leveren. Via (online-)discussies en referenda ontwikkelen we het verkiezingsprogramma van NIEUWE WEGEN met onze visie en 12 speerpunten als basis. Zo gaan we op weg naar de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017.

 

NIEUWE WEGEN – met een sociaal hart en gezond verstand!

NIEUWE WEGEN

We kunnen als partij niet zonder fondsen. Mochten onze idee├źn, plannen en mensen u aanspreken, dan zouden we een kleine donatie erg op prijs stellen. Ieder bedrag is welkom.

Doneren